Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji us?ug i zgodnie z Polityk? Plików Cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plików cookies w Twojej przegl?darce

- - - SZCZEGÓ?Y TUTAJ - - -New Page 1 New Page 1

Masz samochód?
Chcesz zadbać o jego wnętrze? Podnieść jego estetykę?

Dobrze trafiłeś - oto sklep dla Ciebie!

Znajdziesz tu produkty wprost od renomowanego Polskiego producenta,
z gwarancją wysokiej jakości i niskiej ceny.

Z-A-P-R-A-S-Z-A-M-Y
 

Gdyby Twoje Auto Potrafiło Kupować - KUPOWAŁO BY TUTAJ !!!OFERTA - jeżeli w ofercie nie ma produktu dla Twojego samochodu nie oznacza to, że go nie mamy. Oferta asortymentowa jest ciągle poszerzana i sukcesywnie uaktualniana. Dlatego zawsze prosimy o kontakt z pytaniami:

SZYBKI KONTAKT:
e-mail: jac.guz@wp.pl
tel. 694-378-555


UWAGA TECHNICZNA - z uwagi na różne konfiguracje przeglądarek internetowych i serwerów składane zamówienia nie zawsze "przechodzą".

PROSIMY ZAWSZE POTWIERDZAĆ MAILOWO LUB TELEFONICZNIE ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE - DZIĘKUJEMY!


Wybierz kategorię
2. POKROWCE SAMOCHODOWE Inne (0)
3. AKCESORIA SAMOCHODOWE (0)
pokrowce (0)
pokrowce (0)
KONTAKT
 

tel. 694-378-555
e-mail jac.guz@wp.pl
skype jac.guz


FORMY PRZESYŁKI - CENNIK

PO WPŁACIE NA KONTO:
- kurier DPD, InPost, paczkomaty - 18zł
- Poczta Polska - 18zł

PŁATNE PRZY ODBIORZE:
- Poczta Polska - 26zł


KONTO I DANE DO WPŁAT
Nest Bank
10 1870 1045 2083 1066 1172 0001
F.H.U. E-COM Jacek Guzik
ul.Lelewela 20/36
38-400 Krosno
Regulamin sklepu.
Regulamin zakupów obowi?zuj?cy od 25.12.2014 r.

Sklep internetowy „OTOPOKROWCE” dost?pny w domenie www.otopokrowce.com prowadzony jest przez firm?
F.H.U. E-COM Jacek Guzik
- z siedzib? 38-400 Krosno ul.Lelewela 20/36
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl)

1. Firma F.H.U. E-COM prowadzi produkcj? i sprzeda? detaliczn? oraz hurtow? pokrowców samochodowych „stacjonarnie” (tj. sklep firmowy) oraz drog? elektroniczn? za po?rednictwem sieci Internet. Zamówienia s? przyjmowane przez strony internetowe dost?pne w domenach www.otopokrowce.com, www.otopokrowce.com.pl, www.allepokrowce.pl, www.allepokrowce.com.pl www.allepokrowce.com

2. Klienci maj? mo?liwo?? zakupu oferowanych produktów dokonuj?c rejestracji i tworz?c w ten sposób konto, w którym gromadzone s? dane o kliencie oraz jego zamówienia i sposobie realizacji.
Klient ma prawo wypowiedzie? umow? zawart? z F.H.U. E-COM w ka?dym czasie poprzez wype?nienie Formularza obejmuj?cego o?wiadczenie o rozwi?zaniu umowy. Powy?sze nie dotyczy sytuacji, w których jest w trakcie realizacji zamówienia z?o?onego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwi?zania umowy nast?pi z chwil? zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji i utworzenia konta nale?y wype?ni? formularz rejestracyjny lub dokona? zakupu bez rejestracji.
Z chwil? zakupu dochodzi do zawarcia umowy dotycz?cej prowadzenia konta pomi?dzy klientem (zamawiaj?cym), a F.H.U. E-COM Jacek Guzik, której przedmiotem s? us?ugi ?wiadczone przez F.H.U. E-COM Jacek Guzik na warunkach okre?lonych w Regulaminie.

4. Wszystkie produkty oferowane i dost?pne w ofercie s? fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta?y legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych s? cenami brutto (zawieraj? podatek VAT). Na ka?dy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na ?yczenie faktura VAT

6. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy okre?lone w Cenniku Transportu (widoczna przy ka?dym przedmiocie przypisywana indywidualnie do przedmiotu).
Istnieje tak?e mo?liwo?? odbioru osobistego zamówionych produktów w sklepie firmowym

7. Umowa zawarta pomi?dzy Klientem a F.H.U. E-COM Jacek Guzik dotycz?ca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji danego zamówienia. Miejscem spe?nienia ?wiadczenia zwi?zanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta (z zastrze?eniem produktów odbieranych osobi?cie przez Klientów, w których miejscem spe?nienia ?wiadczenia jest Odbiór Osobisty w sklepie firmowym)

8. Po z?o?eniu przez Klienta zamówienia Klient zobowi?zany jest do zap?aty ceny za zamówiony produkt oraz koszty dostawy (chyba ?e z indywidualnych ustale? Klient zostaje zwolniony z obowi?zku op?aty dostawy) nie pó?niej ni? w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy, za wyj?tkiem, gdy p?atno?? nast?puje przy odbiorze.
Mo?liwe s? nast?puj?ce formy p?atno?ci:
- przy odbiorze (za pobraniem) – zap?ata gotówk? kurierowi przy odbiorze produktu,
- przelewem - po z?o?eniu zamówienia, numer rachunku bankowego znajduj? si? na naszej stronie, na który nale?y przela? w?a?ciw? kwot?.
Z chwil? zaksi?gowania wp?aty na rachunku bankowym F.H.U. E-COM Jacek Guzik wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT

9. Dost?pno?? produktów oraz czas oczekiwania na realizacj?
Po otrzymaniu zamówienia wysy?ana jest informacja na temat czasu oczekiwania na realizacj?, czyli czas potrzebny na uszycie, przygotowanie produktu do wysy?ki (z regu?y jest to 1-3 dni roboczych od chwili przyj?cia zamówienia do realizacji).
Wysy?ka produktów realizowana jest poprzez wyspecjalizowane firmy tj. Poczta Polska, firma kurierska, z którymi F.H.U. E-COM posiada podpisane umowy o ?wiadczeniu us?ug.

10. F.H.U. E-COM Jacek Guzik odpowiada za wady produktu na podstawie obowi?zuj?cych przepisów prawa. W przypadku sprzeda?y nieb?d?cej sprzeda?? konsumenck?, wy??cza si? przepisy o r?kojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

11. Reklamacje z tytu?u r?kojmi mo?na z?o?y? w formie elektronicznej, za pomoc? Formularza Zg?oszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres F.H.U. E-COM Jacek Guzik, ul.Lelewela 20/36, 38-400 Krosno.

12. Klient ma prawo ??da? obni?enia ceny albo odst?pienia od umowy, chyba ?e F.H.U. E-COM Jacek Guzik niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wad?. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je?eli produkt by? ju? wymieniony lub naprawiony przez jkstyl.pl albo jkstyl.pl nie wymieni? produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usun??.

13. F.H.U. E-COM Jacek Guzik rozpoznaje reklamacj? z tytu?u r?kojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawid?owej postaci. Je?eli w ci?gu 14 dni F.H.U. E-COM Jacek Guzik nie ustosunkuje si? do ??da? Klienta, oznacza to, i? uzna?o ??dania za uzasadnione.
W ka?dym z powy?szych przypadków, gdy realizacja ??da? Klienta wi??e si? z dostaw? nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi F.H.U. E-COM Jacek Guzik. W celu odes?ania zakupionego produktu nale?y poinformowa? F.H.U. E-COM Jacek Guzik, który zamawia kuriera po obiór przedmiotu.

14. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrze?eniem, ?e nie podlegaj? zwrotowi ?wiadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, nie mo?na odst?pi?. Zasady odst?pienia od umowy, w tym wzór formularza o odst?pieniu od umowy, z którego Klient mo?e skorzysta?, a tak?e przypadki, w których prawo do odst?pienia od umowy nie przys?uguje okre?lone s? w pouczeniu, stanowi?cym Za??cznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje si? odpowiednio do odst?pienia od umowy dotycz?cej Konta.

15. Informacje znajduj?ce si? na stronach internetowych F.H.U. E-COM Jacek Guzik nie stanowi? oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient sk?adaj?c zamówienie za pomoc? mechanizmów dost?pnych na internetowych stronach F.H.U. E-COM Jacek Guzik sk?ada ofert? kupna okre?lonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

16. Podane przez Klientów dane osobowe F.H.U. E-COM Jacek Guzik zbiera i przetwarza zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityk? Ochrony Prywatno?ci zawart? w Za??czniku nr 1 do Regulaminu.
Klient dokonuj?cy zakupu wyra?a zgod? na przetwarzanie adresu e-mail w celu przes?ania ankiety umo?liwiaj?cej wyra?enie opinii o dokonanej transakcji w F.H.U. E-COM Jacek Guzik. Adres e-mail b?dzie przetwarzany przez F.H.U. E-COM Jacek Guzik w celach wysy?kowych oraz komunikacji z klientem.

17. F.H.U. E-COM Jacek Guzik mo?e zmieni? Regulamin i uruchomi? now? wersj? us?ug ?wiadczonych w ramach w?asnej dzia?alno?ci. Zmiana staje si? skuteczna w terminie wskazanym przez F.H.U. E-COM Jacek Guzik, który nie mo?e by? krótszy ni? 7 dni od momentu udost?pnienia zmienionego Regulaminu, z zastrze?eniem, ?e zamówienia rozpocz?te przed wej?ciem w ?ycie zmian s? prowadzone na zasadach dotychczasowych.

18. W sprawach nieuregulowanych w?a?ciwe jest prawo polskie.

19. Wszelkie spory zwi?zane z us?ugami ?wiadczonymi przez F.H.U. E-COM Jacek Guzik b?d? rozstrzygane przez s?dy powszechne. Klient b?d?cy konsumentem ma mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? przed Sta?ym Polubownym S?dem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dost?pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajduj? si? pod nast?puj?cym adresem: www.uokik.gov.pl, w zak?adce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


ZA??CZNIK nr 1.

Polityka Ochrony Prywatno?ci

1. F.H.U. E-COM Jacek Guzik przyk?ada szczególn? wag? do ochrony prywatno?ci Klientów, z nale?yt? staranno?ci? dobiera i stosuje odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj?ce ochron? przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (mi?dzy innymi systemy szyfrowania danych). W szczególno?ci zabezpiecza dane przed ich udost?pnieniem osobom nieupowa?nionym, jak równie? przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowi?zuj?cych przepisów prawa. F.H.U. E-COM Jacek Guzik sprawuje sta?? kontrol? nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczaj? dost?p do danych w mo?liwie najwi?kszym stopniu, udzielaj?c stosownych upowa?nie? tylko wówczas, gdy jest to niezb?dne do prawid?owego ?wiadczenia us?ug za po?rednictwem F.H.U. E-COM Jacek Guzik

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w zwi?zku z zakupami jest F.H.U. E-COM Jacek Guzik.

3. Podstaw? przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak równie? ustawowe upowa?nienie do przetwarzania danych niezb?dnych w celach zwi?zanych z dzia?aniami F.H.U. E-COM Jacek Guzik tj. zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzeda?y w ramach obs?ugi transakcji sprzeda?y towarów, a tak?e w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak?e konieczne do realizacji zamówienia. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach okre?lonych w pkt.2.

5. Klienci mog? przegl?da? F.H.U. E-COM Jacek Guzik oraz zamieszczone w nim oferty dotycz?ce towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji s? wykorzystywane do celów ksi?gowych, do kontaktowania si? z Klientem, do obs?ugi konta oraz do innych czynno?ci zwi?zanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzeda?y. Dane te mog? ponadto s?u?y? do weryfikacji, czy osoba rejestruj?ca spe?nia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgod? Klienta, wykorzystywane s? równie? do przesy?ania Klientowi przez F.H.U. E-COM Jacek Guzik informacji o ?wiadczonych przez ni? us?ugach. Klient mo?e w ka?dej chwili zrezygnowa? z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mog? by? udost?pniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi?zuj?cych przepisów prawa, w tym w?a?ciwym organom wymiaru sprawiedliwo?ci.

8. W przypadku uzyskania przez F.H.U. E-COM Jacek Guzik wiadomo?ci o korzystaniu przez Klienta niezgodnie z Regulaminem lub z obowi?zuj?cymi przepisami F.H.U. E-COM Jacek Guzik mo?e przetwarza? dane osobowe Klienta w zakresie niezb?dnym do ustalenia jego odpowiedzialno?ci, pod warunkiem, ?e utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz tre?? tych wiadomo?ci.

9. F.H.U. E-COM Jacek Guzik zapewnia realizacj? uprawnie? Klientów wynikaj?cych z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dost?pu do tre?ci w?asnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania w?asnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania w?asnych danych osobowych, Klienci maj? prawo do wniesienia – w przypadkach okre?lonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego ??dania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze wzgl?du na swoj? szczególn? sytuacj?, a tak?e wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

10. F.H.U. E-COM Jacek Guzik zapewnia Klientom mo?liwo?? przegl?dania i modyfikacji danych osobowych oraz mo?liwo?? usuni?cia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odst?pienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a tak?e w innych przypadkach je?li to wynika z obowi?zuj?cych przepisów prawa.
F.H.U. E-COM Jacek Guzik mo?e odmówi? usuni?cia danych Klienta wy??cznie w przypadkach wskazanych przez obowi?zuj?ce przepisy, w szczególno?ci je?eli Klient ten nie uregulowa? wszystkich nale?no?ci wobec F.H.U. E-COM Jacek Guzik lub te? gdy F.H.U. E-COM Jacek Guzik uzyska i utrwali wiadomo??, ?e Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszy? Regulamin b?d? obowi?zuj?ce przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezb?dne do wyja?nienia tych okoliczno?ci i ustalenia odpowiedzialno?ci Klienta.

11. Dodatkowo, okazjonalnie, F.H.U. E-COM Jacek Guzik za odr?bn? zgod? Klienta, przesy?a ankiety maj?ce na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty do ich oczekiwa?, w tym umo?liwiaj?ce wyra?enie opinii o dokonanej transakcji. Klient w ka?dej chwili mo?e zrezygnowa? z otrzymywania ankiet.

12. F.H.U. E-COM Jacek Guzik stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalaj? dostosowywa? us?ugi i tre?ci do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak równie? s?u?? do opracowywania ogólnych statystyk dotycz?cych korzystania przez Klientów z ofert? F.H.U. E-COM Jacek Guzik. Wy??czenie w przegl?darce internetowej opcji pozwalaj?cej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemo?liwia korzystania z oferty F.H.U. E-COM Jacek Guzik, mo?e jednak spowodowa? pewne utrudnienia. Szczegó?owe postanowienia odnosz?ce si? do plików Cookies okre?la Polityka Cookies zamieszczona na stronie F.H.U. E-COM Jacek Guzik.


ZA??CZNIK nr 2.

Odst?pienie od zawartej umowy.
1. W ci?gu 14 dni od otrzymania przesy?ki nabywca mo?e odst?pi? od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Je?li klient sk?ada wniosek zwracamy wszystkie otrzymane nale?no?ci.
Aby zrezygnowa? z zakupu, nale?y:
- poinformowa? F.H.U. E-COM Jacek Guzik o swojej decyzji (e-mail lub telefonicznie) oraz wype?niaj?c Formularz zwrotu towaru (wzór poni?ej)
- nada? przesy?k? na adres: F.H.U. E-COM Jacek Guzik, ul.Lelewela 20/36, 38-400 Krosno.
Przesy?k? nadaje zwracaj?cy na koszt w?asny, nie przyjmujemy przesy?ek za pobraniem.
- do odsy?anego przedmiotu/towaru do??czy? otrzymany paragon fiskalny, w przypadku otrzymania faktury VAT poda? jej nr (wystawimy korekt? faktury VAT)


FORMULARZ ODST?PIENIA OD UMOWY
(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)

F.H.U. E-COM Jacek Guzik
ul.Lelewela 20/36
38-400 Krosno

Ja ............................................................ niniejszym informuj?
o moim odst?pieniu od umowy sprzeda?y nast?puj?cej/cych rzeczy ........................................................................................
numer zamówienia...........................................................
Data zawarcia umowy .................. / Data otrzymania....................

Imi? i nazwisko....................................................................................................................
Adres....................................................................................................................................
nr konta bankowego na które ma by? dokonany zwrot pieni?dzy
..................................................................................................
Adres posiadacza konta ........................................................................................................

Data / Podpis ..................................................................
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Najczęściej kupowane
Najczęściej oglądane
Licznik Odwiedzin: 4502016
Aktualna Data: 2024-07-13 08:27
© Pokrowce samochodowe szyte na miar?. Wszelkie Prawa Zastrze?one. All Rights Reserved.